December 6, 2021

“ภูเขาไฟสเปน”ปะทุ 5 ปล่อง พ่น“น้ำพุลาวายักษ์” | TNN ข่าวค่ำ | 26 ต.ค. 64

~

~

~

“ภูเขาไฟสเปน”ปะทุ 5 ปล่อง พ่น“น้ำพุลาวายักษ์” | TNN ข่าวค่ำ | 26 ต.ค. 64

~

~

~

 

~

~

~

“ภูเขาไฟสเปน”ปะทุ 5 ปล่อง พ่น“น้ำพุลาวายักษ์” | TNN ข่าวค่ำ | 26 ต.ค. 64

~

~

~

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *