December 8, 2021

ใครด ว งต ก ชีวิต ติดขัด ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่ าง ให้ทำแบ บนี้

~

~

~

ใครด ว งต ก ชีวิต ติดขัด ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่ าง ให้ทำแบ บนี้

ใครที่กำลังมีปั ญหาชีวิตอยู่บ้ างหรือใครที่กำลังคิดว่าตัวเองด วงตกบ้ าง หรือใครที่มีความไม่สบ ายใจกังวลอะไรหลายๆอย่ างก็ดี วันนี่้เร ามีวิธีแก้ง่ายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ใครอย ากรู้วิธีการแล้วล้อมวงเข้ามาดูกันได้เลย หลวงพ่อยังกล่าวว่า หากทำแล้วนั้น จากชีวิตที่ด วงตกทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่ างนั้น ก็จะกลับมาดีได้อย่ างเห็นได้ชัด แต่มีข้อแม้ด้วยว่าต้องทำกันอย่ างต่อเนื่อง สม่ำเสมอนะคะ นั้นเร าไปดูกันเลยค่ะ ว่าต้องปฏิบัติอย่ างไรบ้ างค่ะ

1.ทุกครั้งก่อนใส่บ าตรนั้น ให้จุดธูปก่อน 3 ดอกก ลางแจ้ง หลังจากนั้น ให้ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า…. ข้าพเจ้าขอขมากร ร ม ต่อเจ้ากร ร มนายเวร ขออโหสิกร ร มต่อกัน

~

~

~

~

~

~

2.หลังใส่บ าตรทุกค รั้งนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว่า กุศล ที่ลูก ด้ทำแล้วขอถวายแด่ พระสัมมาสัม พุทธเจ้า 5 พระองค์ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเ จ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมห วังสมปร า รถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบ ารมีเต็มขั้ เกิ ดสภาวะธ รรม ตามบุญวา สนาที่ได้ทำมา จากทุ กภพทุกชาติโดยเร็วเทอญและขออุทิศให้ เจ้ากร ร มนายเ วรทุกภพทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (เช่ น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน ,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกร ร ม ขอให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถั มภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

~

~

~

~

~

~

3.กรณีที่ด วงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆบ างท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมใ ห้ตัวเองตัวเร าเองต้องมีบุญ บ ารมีแก่กล้า จริง ๆ จึ งจะช่วยและให้ ผู้อื่นได้ควรสวด อิติปิ โส ฯ เลยอายุ 1 จบ หากมีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิ ดผลเร็ว ใช้สมาธิ กำหนดอธิ ษฐานจิตด้วยความตั้งใจ ประกอบด้ว ยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออ กจาก วิบ ากกร รมของแ ต่ละคน ล้วนแตกต่างกันไป บ างคนเจ็บไข้โดย ไม่ทร าบสาเหตุ บ างคนตกงานบ่อย บ างคนลำบ ากมากหากินไ ม่คล่อง บ างคนลูกเกเร วิบ ากกร ร มนี้ ตามมาห ลายภพหลายชาติ ซึ่งมี ส่วนทำให้เร าเกิ ดมาแตกต่างกั นแต่อย่ าเพิ่ง สิ้นหวัง หนทางในกา รบรรเทาวิบ า กกร ร มนั้นมีซึ่งอ าจทำได้ห ลายวิธี ดังนี้

~

~

~

~

~

~

4.เวลาที่เร าทำบุ ญหรือทำควา มดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่ น การใ ส่บ าตรกา รถือศึล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบ ายใจการสนทนาธรรม การให้ธรรมทานการร่วมบริจาคหนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธฯการร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวน ทำความสะอาดห้องน้ำหรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่เด็กการที่เร ามีจิตใจดีหรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น

~

~

~

~

~

~

5. ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือถมทร าย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ อให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเมล็ด ข้าวสารเม็ดทร าย ดิน เจ้ากร รมนาย ร ตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทร ายดิน ขอให้ได้รับแ ละขอให้อโหสิกร รม หลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ข อให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู สำหรับหลวงพ่อจรัญ หรือ พระธรรมสิงหบุร าจารย์ นามเดิมว่า จรัญ จรรย ารักษ์ ฉาย า ฐิตธมโม เป็นพระภิกษุชาวไทย ในสังกัดพระะรรมสิงหบุร าจารย์ อดีตของท่านเคยเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 ท่านมีชื่อเสียงในระดับ ประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาานาของท่านเน้นหนัก ที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกร รม

~

~

~

~

~

~

วิธีแก้ด วงตก ชะต าไม่ดี ร าหูเข้า พระเสาร์แทรก สวดค าถานี้ แล้วจะดีขึ้น มีอีกหนึ่งค าถา ที่สวดแล้วมีอานุภาพมาก ในการคุ้มครองดว งชะต า พลิกด งชะต าให้ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องไปร่วมพิธีสะเดาะเคร าะห์ เพียงแค่ตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์บทนี้ อยู่ที่บ้ านทุกๆวัน โดยมีคติให้ผูกด วงชะต าขึ้นมา เรียกว่า ดว งพิชัยสงคร าม หรือผูกเป็นยันต์พิชั ยสง คร ามเพื่อหนุนดว งชะต าโดยใช้ค าถานี้ภาวนา จะห นุนด วงชะต าให้แข็ง แกร่ง

ค าถาบูชาด วงชะต า

ตั้งนะ โม 3 จบ

~

~

~

~

~

~

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ร าหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ สัพพะ โรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทาสัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเช นะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ

สวดค าถานี้แล้ว จะมีอานุภาพเหนืออริศัตรู เทวดาผู้เป็นใหญ่จะป้องกันภั ย และบันดาลความสุขให้กับผู้สวด เกิ ดลาภผล มั่งมีศรีสุข ให้สวดตามกำลังวัน คือ

 

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *