December 7, 2021

แจกเงินอีกแล้ว! เยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังปรับเงื่อนไขใหม่ เริ่มใช้จ่าย 15 ก.ค 64 คลังแจงแล้ว!

แจกเงินอีกแล้ว! เยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังปรับเงื่อนไขใหม่ เริ่มใช้จ่าย 15 ก.ค 64 คลังแจงแล้ว
VDO
แจกเงินอีกแล้ว! เยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังปรับเงื่อนไขใหม่ เริ่มใช้จ่าย 15 ก.ค 64 คลังแจงแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *